โครงสร้างสำนักงาน

12 ม.ค. 2561      339 views

แชร์ทั้งหมด 1 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

นางบำเพ็ญพร สุริยกมล

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬนายพีชณัฐ  จิตต์เจริญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการว่าที่ร้อยตรีรังสรรค์  จอมนวล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนางสาววิจิตรา  แสนพันนา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานนางนิตยา  จอมนวล

ผู้สนับสนุนงานด้านการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขงนายบุญธรรม  ไชยราช

ผู้สนับสนุนงานบริหารทั่วไปนายอรรถกรณ์  อัมไพ

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเมืองบึงกาฬนายพงษ์พัฒน์  อินตระกูล

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอปากคาดนายรุ่งเรือง  ไชยสิทธิ์  

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอบึงโขงหลงนายบันเทิง  ภูมิตรชัย  

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเซกานายสุรพงษ์  ยะวงษ์ศรี

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอศรีวิไลนายนิกร  สุริยเดช

 เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอบุ่งคล้านายไชยโย  ไชยเทพ

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอโซ่พิสัย